ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์คัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 (อาคาร 2) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคีเครือข่าย ที่ร่วมนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งเด็กและเยาวชน บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความทุ่มเทต่อการส่งเสรม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จนสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2565

สำหรับในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ราย และ 1 แห่ง ดังนี้ 1.)ประเภทเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ราย 2.)ประเภทบุคคลจำนวน 8 ราย และ 3.)ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 1 แห่ง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 เพื่อเข้าส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเพื่อรับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จำนวน 6 ราย ประกอบไปด้วย 1.นายสรวิชญ์ แก้วเบี่ยง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 2.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี 3.นางสาวอญิษฏา ทองสี นักเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยา อำเภอหล่มสัก 4.นายชาญเดช วิทยานนท์ ผู้บริหารโรงเรียนวิทยานันท์ศึกษา อำเภอวิเชียรบุรี 5.นายนิรุทธิ์ มีไทย อาจารย์โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ และ 6.นายวุฒิชัย ลาภไธสง นักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614132849503

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More