ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้ว…วันที่ 15 มิ.ย. 65 เปิดรับสมัครวันแรกสำหรับผู้สนใจไปทำงานยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 309 อัตรา

เริ่มแล้ว…วันที่ 15 มิ.ย. 65 เปิดรับสมัครวันแรกสำหรับผู้สนใจไปทำงานยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 309 อัตรา

เริ่มแล้วการเปิดรับสมัครงานสำหรับผู้สนใจสมัครไปทำงานที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 15-23 มิถุนายน 2565 โดยในรอบนี้เปิดรับในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้บริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPAMY LTD. เปิดรับสมัครในตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน 3 อัตรา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา ผู้ควบคุมเครื่องกลึง จำนวน 3 อัตรา โดยเป็นเพศชาย อายุ20-45 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญาขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หลักฐานการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด.8 หรือ สด.43) สำเนาหลักฐานการรับรองประสบการณ์การทำงาน 3ปี ตามตำแหน่งที่สมัคร(ฉบับภาษาอังกฤษ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า(ถ้ามี)

และบริษัท DR Sulaiman AL HABIB MEDICAL SERVICE GROUP CO. เปิดรับสมัครในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 100 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล จำนวน 100 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 100 อัตรา เพศหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หลักฐานการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน สำเนาใบประกอบวิชาชีพ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า(ถ้ามี)

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถนำเอกสารมาสมัครได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2565

นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผลจากการฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดิอาระเบีย ส่งผลอย่างชัดเจนสำหรับโอกาสของแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมีจุดแข็ง คือ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าใจระเบียบและวิธีปฏิบัติในวิถีวัฒนธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม กลุ่มผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรภาษาอาหรับ ผู้ที่เคยไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วกลับมาประเทศไทย กลุ่มแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ เบื้องต้นทันที่ที่มีบริษัทในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแจ้งเปิดรับสมัครงานตามข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย กับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดิอาระเบียกรมการจัดหางานก็จะประกาศรับสมัครผู้สนใจผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 โดยติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย สามารถศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนคนหางานได้ที่หน้าเว็ปไซต์https://www.doe.go.th/overseas และลงทะเบียนผ่านระบบE-Service https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php โดยในครั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสได้ติดต่อไปยังผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ไปทำงานที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จำนวน 40 คน เพื่อประสานให้มาสมัครในรอบนี้หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220615130712899

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More