ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พช.ยโสธร เตรียมลงพื้นที่คัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข, ผู้นำ อช. , กลุ่มองค์กร ชุมชน แกนหลัก พัฒนาหมู่บ้านและตำบลเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใน 9 อำเภอ ระหว่าง 20-24 มิ.ย.65

พช.ยโสธร เตรียมลงพื้นที่คัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข, ผู้นำ อช. , กลุ่มองค์กร ชุมชน แกนหลัก พัฒนาหมู่บ้านและตำบลเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใน 9 อำเภอ ระหว่าง 20-24 มิ.ย.65

เวลา 09.00 น. วันนี้ (16 มิ.ย.65) นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำหมู่บ้านบ้านยางน้อย ตำบลงแก อำเภอมหาชนะชัย ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร กำหนดจัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ใน 4 ประเภท เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น/ผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย,หญิง ดีเด่น/ กลุ่ม,องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นและตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด เพื่อเป็นการสรรหาและคัดเลือกกิจกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา หมู่บ้าน/ตำบล ให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่น ให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลายและรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข เข้าร่วมประกวด 9 หมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย,หญิง เข้าร่วมประกวด 17 คน กลุ่ม,องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน เข้าร่วมประกวด 9 กลุ่ม/องค์กรและตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประกวด 9 ตำบล ภายใต้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

โดยผู้ชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น” จะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย,หญิง ดีเด่น/กลุ่ม,องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลสิงห์ทองและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ ได้กำหนดการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น ดังนี้ วันที่ 20 มิ.ย.65 อำเภอคำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว/วันที่ 21 มิ.ย.65 อำเภอทรายมูล, กุดชุม/วันที่ 22 มิ.ย.65 อำเภอมหาชนะชัย,ค้อวัง/วันที่ 23 มิ.ย.65 อำเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญและวันที่ 24 มิ.ย.65 อำเภอเมืองยโสธร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220616141935364

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More