ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาฟรี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันนี้ (16 มิ.ย.65) ที่ โรงเรียนบ้านหนองสูน ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 9 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีนายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้จัดบริการเชิงรุก ให้บริการในรูปแบบ New Normal มีการตรวจแบบวิถีชีวิตใหม่ลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยจัดบริการตรวจรักษาโรค ทั้งแบบแผนปัจจุบันและแบบแผนโบราณ บริการทำหมันสุนัขและแมว บริการรักษาปะคบและนวดแผนโบราณ และการให้บริการด้านทันตกรรม ตลอดจนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 และ เข็ม 3 แก่ประชาชนในพื้นที่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน โดยไม่หวังผลตอบแทนของท่านทั้งหลาย กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ถือเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน มีความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทย เป็นผู้พระราชทานกำเนิด มูลนิธิ พอ.สว.ขึ้น ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานสืบต่อมาเป็นลำดับ เพื่อช่วยเหลือ ให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป. ข่าว นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220616143000371

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More