ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงาน สร้างเครือข่าย คุ้มครองแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ ช่องทางการใช้สิทธิด้านแรงงานอย่างถูกต้อง

กระทรวงแรงงาน สร้างเครือข่าย คุ้มครองแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ ช่องทางการใช้สิทธิด้านแรงงานอย่างถูกต้อง

(16 มิ.ย.65) ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ร่วมด้วย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) แรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมจำนวน 50 คน

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเครือข่ายแรงงานและประชาชนได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งให้สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐ แรงงาน 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา รัฐมุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เข้าถึงบริการทางสังคม ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ มีสมาชิกจากทุกภาคส่วน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแส ส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ป้องกันปัญหาแรงงาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องแรงงานต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220616140156349

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More