ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชี้แจงกรณี “พม.จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ”

ชี้แจงกรณี “พม.จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ”

ชี้แจงกรณี “พม.จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ”

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวมของประเทศ โดยมีเป้าหมายรวมจำนวน 196,878 คน งบประมาณทั้งสิ้น 601,736,500 บาท จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ ดังนี้
           1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรร งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว เป้าหมายจำนวน 8,000 คน งบประมาณ 16,000,000 บาท     
           2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป้าหมายจำนวน 88,878 คน งบประมาณ 533,268,000 บาท
           3. กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ เป้าหมายจำนวน 100,000 คน งบประมาณ 52,468,500 บาททั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบคลุมผู้ติดเชื้อเอดส์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ให้ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More