ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการและคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการและคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม
โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
จากนั้นที่ประชุมได้หารือและพิจารณาในประเด็นรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าพนักงานของรัฐผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าพนักงานของรัฐผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัด (Big Rock)
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/