ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 3/2565)

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 3/2565) ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย โดยในวันนี้มีบุคคลเป้าหมายที่จะให้บริการ ประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ รวมประมาณ 200 ราย สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ การสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การให้บริการด้านสุขภาพและการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/