ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานและวิทยากรในงานเสวนาเรื่องการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้โครงการคนดีศรีสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานและวิทยากรในงานเสวนาเรื่องการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้โครงการคนดีศรีสมุทรปราการ ณ ห้องเสลา 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รายละเอียดดังนี้
ด้วยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ทำความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามามีส่วนร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่จังหวัดสมุทรปราการในระดับปริญาตรี เพื่อมอมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีคุณธรรมดีเด่นของจังหวัดสมุทรปราการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการ
ในการเสวนาในครั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วนต่างระดมความคิด เสนอปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่องชุมชน และประเทศ
หลังจากระดมความคิดแล้วผู้ร่วมเสวนาได้มีมติให้ผู้แทนจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันสรุปผลการเสวนา และแนวทางปฏิบัติ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะให้โครงการคนดีศรีสมุทรปราการเป็นรูปธรรมและดำเนินการต่อไป

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/