ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“STIN อาสา” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดินหน้า พัฒนาชุมชนเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย และดูแลสุขภาพให้เยาวชนและอสม. ในพื้นที่เสี่ยงและห่างไกล

“STIN อาสา” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดินหน้า พัฒนาชุมชนเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย และดูแลสุขภาพให้เยาวชนและอสม. ในพื้นที่เสี่ยงและห่างไกล

วันที่ 28 -29 พฤภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการ STIN อาสา ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เป็นประธานในการเปิดค่าย STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวีเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข ประธานโครงการและผู้เชียวชาญทางด้านการพยาบาลสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กล่าวว่า  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่บนภูมิศาสตร์ที่มีรอยเลื่อนที่อาจเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา ซึ่งแผ่นดินไหวถือว่าเป็นหนึงในสาธารรภัยที่ไม่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบ่อยครั้ง แต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง ภาวะสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นหากว่าประชาชนมีความรู้เพียงพอ มีการเตรียมความพร้อมที่ดี สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบเมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวีเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย ให้กับเยาวชน และประชาชนในตำบลวาวี

โครงการ STIN อาสา นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เห็นความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ห่างไกล  โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยการนำหลักสูตรโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว ของผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชนและชุมชน พัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่สามารถนำความรู้ไปบูรณาการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่ชุมชน 

กิจกรรมสำหรับเยาวชน จำรสร 2 วัน ประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มความตระหนักในเรื่องแผ่นดินไหวและภาวะสุขภาพเมื่ออยู่ในสถานการณืสาธารณภัย จากนั้นเป็นการสาธิตและทดลองปฏิบัติ ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การจัดกระเป๋ายังชีพ การดูแลสุขอนามัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอุ้มยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้ความรู้เรื่อง Long Covid-19 การเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ และสุดท้าย คือการฝึกปฏิบัติในสถานการณืจำลองบนรกจำลองแผ่นดินไหว  รวมถึงมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านวาวี และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จำนวนกว่า 150 คน 

กิจกรรมในส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัดทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัิการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การให้ความรู้เรื่อง Long covid-19 การปฏิบัติตัวและการป้องกันตัวเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และลงเยี่ยมตรวจสุขภาพประชาชนบนดอยวาวี สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก เพื่อให้ได้รับการดูแลทางสุขภาาพอย่างทั่วถึง 

“หลังจากที่ได้รับการอบรมดังกล่าว ได้มีการทำแบบสอบถามและพูดคุยกับครู เยาวชน อสม. และประชาชน พบว่า ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้น ปฏิบัตืตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องแผ่นดินไหว การเอาตัวรอด การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้อื่น และการดูแลภาวะสุขภาพในสถานการณ์สาธารณภัยแผ่นดินไหวและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งถือว่าประชาชนในตำบลวาวีได้รับประโยชน์จากกิจกรรมอย่างที่ตั้งใจไว้ ” ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโขกล่าวทิ้งท้าย

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More