ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00 น.

   นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ,นายสุบรรณ ประคองใจ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 7 จังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานการโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้มีอุปกรณ์กีฬา ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี

   สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในครั้งนี้ ได้รับความความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้สถานที่ในการจัดเก็บ สถานที่ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนสถานที่จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่พลศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี ,ราชบุรี,กาญจนบุรี ,นครปฐม,สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เยาวชน และประชาชนต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More