ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับ นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับ นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) และคณะ ณ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ, ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ, ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรปราการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่า
การเอาชนะปัญหายาเสพติด ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน โดยกลวิธีสร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต จัดระบบบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพช้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นแนวทางการทำให้ชุมชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/