ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพส. ร่วมขับเคลื่อนแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สพส. ร่วมขับเคลื่อนแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More