ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพส. ร่วมกับ กอ.รมน.กทม. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพส. ร่วมกับ กอ.รมน.กทม. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานฯ ที่เพาะปลูกกำลังเจริญงอกงาม สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุรุ่นต่อไปได้แล้ว จึงได้ให้คำแนะนำการเก็บ และรักษาเมล็ดพันธ์ุผักดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดเก็บและรักษาเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพสามารถขยายผลการดำเนินโครงการต่อไปได้

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

Read More