ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาษีการกร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546 ข้อ 5.2.2 “กรณีอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินผู้ทำการประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสำนักงานอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน” โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 6 ราย
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/