ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ระนองรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ระนองรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนอง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด” จากนั้นได้ทำการมอบป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 150 ป้าย

ทั้งนี้ มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กร ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ถูกกำหนดให้เป็นแผนแม่บทสำคัญ ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ในระยะ 20 ปี เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด” การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ดังนั้นประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ จะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622142230199

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More