ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) Announcement for Transit/Transfer passenger in Thailand

ประกาศสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) Announcement for Transit/Transfer passenger in Thailand

ประกาศสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Trans

ประกาศสำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer)

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่จะทำการถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) ณ ประเทศไทย

ยกเลิกการแสดงหลักฐานประกัน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ

ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง 

 

Announcement for Transit/Transfer passenger in Thailand

A health insurance with minimum coverage of 10,000 USD requirement for international transit/transfer passengers

will be lifted from 1 July, 2022 onwards. However, please check for the latest travel requirements with

the airline and the country of your further destination.

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/