ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สจจ.ลพบุรี ติวเข้มนายจ้าง สถานประกอบการ สร้างการรับรู้แรงงานต่างด้าว

สจจ.ลพบุรี ติวเข้มนายจ้าง สถานประกอบการ สร้างการรับรู้แรงงานต่างด้าว

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวอีกทางหนึ่ง ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดลพบุรี ที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร รวมทั้งสิ้น 150 คน

นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีเห็นความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนกิจการให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ให้สามารถนำแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด จึงขอให้นายจ้างให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากจะกระทบกับนายจ้างที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายแล้ว ยังกระทบต่อภาพรวมของจังหวัดและประเทศในด้านสาธารณสุข สังคม ความมั่นคงของประเทศและอาจถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ามนุษย์อีกด้วย การอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ด้าน นางอนงค์นุช มีศิริ จัดหางานจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีมีแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 11,030 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 6,378 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 3,588 คน ลาว 825 คน และสัญชาติอื่นๆ 239 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220623120349522

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More