ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิด 4 เป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เปิดเผย โปร่งใส หนุนภาคธุรกิจ ฟิตภาครัฐปรับตัว เพื่อ ‘บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’

เปิด 4 เป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล ลดเหลื่อมล้ำ เปิดเผย โปร่งใส หนุนภาคธุรกิจ ฟิตภาครัฐปรับตัว เพื่อ ‘บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน’

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DE และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ซึ่งได้กำหนด 4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 5 ปี (2566 – 2570) คือ เป้าหมายที่ 1 ให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ (Responsive Government) เป้าหมายที่ 2 การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (Enhance Competitiveness) เป้าหมายที่ 3 โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล ประชาชนเชื่อถือและมีส่วนร่วม (Open Government & trust) และเป้าหมายที่ 4 ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ (Agile Government) ทั้งนี้ เมื่อ DGA ปรับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม และผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณารายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 ก่อนที่จะมีการเสนอ (ร่าง) แผนฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดย รองนายกฯ ดอน กล่าวว่า การนำภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นแนวคิดเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ แค่ไหนก็ตามก็ยังต้องให้ความสำคัญที่คนอยู่เสมอ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ (Up skill) ด้านดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยน Mindset บุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดีได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวง DE หาแนวทางปรับปรุง Career Path และปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการจ้างงานและผลตอบแทนสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะสูง รวมถึงร่วมกันกำหนดรูปแบบ คุณสมบัติ วิธีการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบเรื่อง ขั้นตอนการประกาศมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล และความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการด้านมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และสถานะปัจจุบันของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติ แผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยกรอบแนวทางทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้วย และได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลด ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ติดมือถือไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการและข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐที่รวบรวมไว้ในแอปฯ เดียว ซึ่งเป็นบริการดีๆ ที่ภาครัฐตั้งใจมอบให้แก่ประชาชน

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผอ. DGA กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาพอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) นี้ จะช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการดิจิทัลให้ง่าย และเพิ่มความสะดวกด้วยการมีบริการแบบรวมศูนย์ฯ

ทั้งนี้ พอร์ทัลบริการเพื่อชาวต่างชาตินี้ จะช่วยลดภาระให้หน่วยงานภาครัฐและชาวต่างชาติทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการให้ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนลงด้วย ซึ่ง DGA ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระยะที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการและกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถให้บริการดิจิทัลได้เต็มรูปแบบ และสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีเลขประจำตัวประชาชนชาวต่างชาติ ระยะที่ 2 ยกระดับการให้บริการ กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับการให้บริการกลุ่มแรงงาน ผู้พักอาศัยระยะยาว และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการพอร์ทัลข้อมูลบริการรองรับทุกกลุ่มชาวต่างชาติ และ ระยะที่ 3 ยกระดับการยืนยันตัวตนผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยว (Digital ID) และการให้ข้อมูลและบริการดิจิทัลรัฐสำหรับชาวต่างชาติแบบครบวงจร โดย DGA จะเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับ มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วย กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทราบถึง “แนวทาง” และวิธีการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งใน (1) ระดับเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล และ (2) ระดับความหมายข้อมูล มาตรฐานนี้เป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  โดยหากมีการประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว DGA จะดำเนินการจัดอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยงานรัฐรับทราบต่อไป

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)