ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ ชั้น 2 เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม
จากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ มีความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน กรม ปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของภาครัฐ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกระดับให้มีศักยภาพ จึงได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (MOU) ร่วมกับกรมการปกครอง ในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ภัยให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และพร้อมจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงสามารถเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 2 วัน
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/