ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการสำเร็จการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวปีการศึกษา 2564 (Home school) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 การเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 การรวมสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 การส่งคำร้องขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดอื่น การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามผลการสอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) ในสายงานนิติการ ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น การนำคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี มานับรวมกับคุณวุฒิศิลปศาสตร์บัณฑิต ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในช่วงตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ(ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) เป็นการเฉพาะราย กรณีผ่านการประเมินภายหลังที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2) การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3) การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2565) การสับเปลี่ยนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/