ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 50 ราย (ในพื้นที่ 49 ราย นอกพื้นที่มารักษา 1 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
จำนวน 1,745,606 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,981,467 คน ซึ่งคิดเป็น 97.99 % ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 112 เตียง ใช้ไป 26 เตียง คงเหลือ 86 เตียง
2)เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 312 เตียง ใช้ไป 42 เตียง คงเหลือ 270 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1,702 เตียง ใช้ไป 524 เตียง คงเหลือ 1,178 เตียง
4) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospite) จำนวน 1,980 เตียง ใช้ไป 40 เตียง คงเหลือ 1,940 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 4,106 เตียง ใช้ไป 632 เตียง คงเหลือ 3,474 เตียง
2. ความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3. สรุปผลการดำเนินการตามยุทธการ “นับถอยหลัง 60 วัน ล้างบัญชียาเสพติด”
4. ความคืบหน้าการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนอยู่ด้วย
5. ความคืบหน้าการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน
6. สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการให้ความช่วยเหลื่อประชาชนกรณีผลกระทบจากราคาสินค้าสูงขึ้น
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/