ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะรัฐมนตรีเร่งสร้างการรับรู้ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเตรียมพร้อมชี้แจงผลงานรัฐบาลต่อที่ประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะรัฐมนตรีเร่งสร้างการรับรู้ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเตรียมพร้อมชี้แจงผลงานรัฐบาลต่อที่ประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ผลสำเร็จที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุก 5 ปี รวมทั้งให้เตรียมเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเสนอแนะการออกแสตมป์จากภาพความสวยงาม หรือสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ 77 จังหวัด เพื่อเป็น collection แสตมป์ไทยให้ประชาชนที่ชอบการสะสมเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย

นายกรัฐมนตรี ยังส่งเสริมให้หน่วยงานราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานที่ใช้เพื่อการบริการ รวมถึงการแก้ไขรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชน และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมบทบาทสตรีไทยไม่เท่าเทียมต่างประเทศ เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนบทบาทสตรีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรม แต่เน้นย้ำให้ช่วยกันระมัดระวังการใช้จ่ายเงินของกองทุนด้วย
ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220628154253160

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More