ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในกลุ่มคนไทยและต่างด้าว ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกรณีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ WHA Mega Logistic Center Chonlahampichit
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 26) ขอปิดศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) และพิจารณาการขอบริจาควัคซีนโมเดอร์นา (Modema) และซิโนฟาร์ม (sinopharm)ให้กับหน่วยอื่น
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/