ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดประชุมทบทวนและทดสอบแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR

CAAT จัดประชุมทบทวนและทดสอบแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดประชุมท

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดประชุมทบทวนและทดสอบแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ร่วมกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศเพื่อทบทวนรายละเอียดและองค์ประกอบของแผนฯ และทดสอบการประสานงานตามที่กำหนดในแผนฯ ในการซักซ้อมความพร้อมและความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีกิจกรรม ดังนี้
        1. ในวันที่ 29 มิ.ย. 65 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานการปรับปรุง ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของ CAAT และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) พร้อมแจ้งการมีผลบังคับใช้ของแผนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรับทราบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานแจ้งประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องรวมถึงแจ้งในการประชุม Air Traffic Management Strategic Planning Group (ATM SPG) ภายใต้การประชุม ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) เรียบร้อยแล้วอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งนำข้อมูล Contingency ATS Routes and Flight Level Allocation Scheme และ Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA) procedures ประกาศลงใน AIP Thailand Part ENR 3.5 และ ENR 1.8 แล้วตามลำดับ
การปรับปรุงแผนรับภาวะฉุกเฉินนี้เป็นไปตาม ICAO Asia/Pacific Region ATM Contingency Plan Version 3.0 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้นำส่งรายงาน ICAO Regional ATM Contingency Monitoring and Reporting Form เมื่อเดือน พ.ค. 2565 โดยมีผลดำเนินการที่ร้อยละ 91.18
        2. ในวันที่ 30 มิ.ย. 65 ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบการประสานงานตามที่กำหนดในแผนฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในคณะ Central Coordinating Committee (CCC) และ ATM Operational Contingency Group (AOCG) เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมผู้เข้าสังเกตการณ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนงาน ในการนี้ CAAT จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

รายชื่อหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศที่เข้าร่วม จำนวน 10 หน่วยงาน ประมาณ 100 คน ได้แก่
1. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
2. กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
3. กรมท่าอากาศยาน 
4. กรมอุตุนิยมวิทยา
5. สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
8. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9. คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ 
10. สมาคมนักบินไทย 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/