ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิด Super King Air-350 จำนวน 1 ลำ เครื่องบินชนิด CARAVAN จำนวน 3 ลำ และเครื่องบินชนิด AU-23 จำนวน 2 ลำ คงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิด BT-65 จำนวน 1 ลำ เครื่องบินชนิด CASA หรือ NC212i จำนวน 1 ลำ และปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงได้แจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากได้ประเมินสถานการณ์แล้ว ปรากฏว่าในระยะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ประกอบกับคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคม 2565 มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702102559427

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More