ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พ่อเมืองอุบลฯ รุกงาน ปชส. ด้าน อบต. ทุกแห่ง ผนึกกำลังหนุนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน พร้อมเสริมบทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต ใช้หอกระจายข่าว เพิ่มประสิทธิภาพงานสื่อสารสู่ชุมชน ดีเดย์ เปิดฝึกอบรม 6 ก.ค.- 26 ส.ค.65

พ่อเมืองอุบลฯ รุกงาน ปชส. ด้าน อบต. ทุกแห่ง ผนึกกำลังหนุนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน พร้อมเสริมบทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต ใช้หอกระจายข่าว เพิ่มประสิทธิภาพงานสื่อสารสู่ชุมชน ดีเดย์ เปิดฝึกอบรม 6 ก.ค.- 26 ส.ค.65

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากแนวทางของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้งานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในข้อมูลข่าวสารของนโยบายภาครัฐและประเด็นสำคัญของจังหวัด เป็น 1 ใน 9 แนวทางการบริหารงานราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน โดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ในทุกหมู่บ้านของจังหวัด เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจและทักษะในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเครือข่ายงานนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเผยแพร่สร้างการรับรู้เข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นแนวทางหนี่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้านข่าวสารด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะเป็นการป้องกันและแก้ไขข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนต่างๆ ที่มักจะกระจายข่าวสารไปสู่ขาวบ้านทางสื่อโซเซียล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับการพัฒนางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ จะสามารถตรวจสอบและแยกแยะข่าวสารได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป รวมทั้งมีขีดความสามารถในการรายงานข่าว ประกาศข่าวทางหอกระจายข่าว สื่อของหมู่บ้านและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของหมู่บ้านผ่านช่องทางสื่อสารภาครัฐต่อไปได้

ด้านนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่กำหนดให้งานสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นวาระสำคัญของจังหวัด เป็นการพัฒนาและยกระดับงานประชาสัมพันธ์ให้มีการสื่อสารไปถึงประชาชนครัวเรือนสุดท้ายของหมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้บันทึกรายการ”ผู้ว่าฯพงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ” เป็นคลิปเสียงความยาว 20-30 นาทีทุกวัน เพื่อสื่อสารกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เป็นประจำทุกวันจันทร์-วันศุกร์ มากกว่า 190 ตอนแล้ว ได้สร้างการรับรู้เข้าใจในข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเป็นอย่างดี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงขับเคลื่อนงาน นับเป็นโมเดลงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กระบวนการงานสื่อสารลงสู่หมู่บ้านและชุมชน ได้ผลเป็นรูปธรรม”

สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านและชุมชน จะดำเนินการรวม 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อเป็นเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกแห่ง กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 52 รุ่นๆละ 80-120 คน ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565 โดยมี อบต.ทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณดำเนินการฝึกอบรม รวมทั้งการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อบต เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น และชุมชนได้อย่างยั่งยืนและกิจกรรมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อวางระบบงานและยกระดับการดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนและขยายผลไปสู่หมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมดำเนินการต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702092501422

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More