ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คว้ารางวัล AIC Award 2022 ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คว้ารางวัล AIC Award 2022 ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในการสร้างผลงานการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมเพิ่มความหนาแน่นสูง” ซึ่งได้รับคัดเลือกรับรางวัล AIC Award ประจำปี 2022 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยชุมขนนวัตกรรม 2563 สู่งาน AIC ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 ) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ซึ่งในปีหน้าจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีเกษตร 5.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตามมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา 69 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 58 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 8 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง จัดตั้งศูนย์ AIC รวม 77 ศูนย์ใน 77 จังหวัด และศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 23 แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้ในฟาร์มของตน

ทั้งนี้ ศูนย์ AIC ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเป็นระยะเวลา 2 ปี และในปีนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ได้มีกิจกรรมการคัดเลือกและมอบรางวัล AIC Award 2022 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การขับเคลื่อนศูนย์ AIC เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนานวัตกรรม เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมทางการเกษตร การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการให้บริการดีเด่นระดับประเทศขึ้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220702104824431

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More