ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น 100% ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้ หลังพบโควิด- 19 ระบาดจำนวนมาก

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น 100% ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้ หลังพบโควิด- 19 ระบาดจำนวนมาก

นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ลงนามในประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนมีการแพร่ระบาดในกลุ่มของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้คาดว่าจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ อันอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาศัยอำนาจตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 9 (1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจึงขอแจ้งประกาศแนวปฏิบัติ ดังนี้ จัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในรูปแบบ Onine ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 โดยข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ Online และปฏิบัติการสอนในรูปแบบ Online lesiy[เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติหน้าที่และลงชื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ดูแลและป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kt (ATK หรือพบแพทย์ทันที

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704153838945

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More