ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์สมัยใหม่แห่งแรกของประเทศ

ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์สมัยใหม่แห่งแรกของประเทศ

ศาลาเฉลิมกรุง

 

รัชกาลที่ 7 มีพระราชดำริให้จัดสร้าง “โรงมหรสพ” ขึ้นบริเวณหัวมุมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนตรีเพชร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญในยุคนั้น เพื่อเป็นที่ระลึกในการฉลองกรุงเทพมหานครครบ 150 ปี (พ.ศ. 2475) ใช้วลาก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี (พ.ศ. 2473-2476) โดยมีหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ และอาจารย์นารถ โพธิประสาท เป็นผู้คำนวณโครงสร้าง

เมื่อการก่อกสร้างแล้วเสร็จ จึงพระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง”

ศาลาเฉลิมกรุงเป็นอาคารกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียบเกลี้ยง ความสูง 3 และ 4 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ต่างจากโรงภาพยนตร์ขณะนั้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารและโครงสร้างไม้หลังคามุงด้วยสังกะสี) อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโถงหน้า และส่วนโรงภาพยนตร์ สามารถจุผู้ชมได้กว่า 1,000 คนตัว โดยรูปแบบอาคารสันนิษฐานว่าหม่อมเจ้า สมัยเฉลิม ได้แนวคิดจาก Theatre des Champs-Elysees โรงละครที่ตั้งอยู่ที่ถนนชองป์-เซลิเซ่ส์ กรุงปารีสการชมภาพยนตร์มีการกำหนดที่นั่งตายตัว

ศาลาเฉลิมกรุง ยังเป็นโรงมหรสพ “แห่งแรก” ของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน คือ

1. เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกที่มีการใช้ระบบปรับอากาศ โดยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Chilled Water System) กาญจนาคพันธุ์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “เมื่อเปิดโรงตอนแรกๆ เปิดเครื่องทำความเย็นจนรู้สึกเวลานั่งดูหนังหนาวสั่น”

2. เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกที่ฉายภาพยนตร์เสียง โดยฉายภาพยนตร์ด้วยระบบเสียงในฟิล์มขนาด 35 มิลลิเมตร

3. เป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกๆ ที่มีพื้นที่ส่วนห้องโถงมีทั้งร้านอาหาร และของขบเคี้ยว เช่นป็อปคอร์น, ช็อคโกแลต จำหน่าย

 ในยุคนั้น “ศาลเฉลิมกรุง” ถือเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียว

 

ข้อมูลจาก

ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ และคณะ. รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณะและฟื้นฟูโรงภาพยนตร์เฉลิมธานี เสนอต่อหอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน). ไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์

รศ.สุภาวดี รีตนมาส, ปริญญา ชูแก้ว. การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย 2, จัดพิพม์โดย DOCOMOMO Thailand, สมาคมสถสปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไม่ได้ระบุปีที่พิมพ์

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_78320

The post ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์สมัยใหม่แห่งแรกของประเทศ appeared first on Thailand News.