ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. รุ่นที่ 1 (พคบ.สป.รุ่น 1) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. รุ่นที่ 1 (พคบ.สป.รุ่น 1) ประจำปี 2565 ณ โรงแรมคัลเลอร์ ลีฟวิ่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม
ในห้วงที่ผ่านมา ชาวสมุทรปราการต้องเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงหลายประการ ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทั้งจังหวัด ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน จึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ อำนวยการและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รวมทั้งการเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของสังคม การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้มวลชนมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่มวลชน รวมทั้งการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 60 คน
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/