ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปากายัน มลายู รับสมัคร เข้าอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น

ปากายัน มลายู รับสมัคร เข้าอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น

ปากายัน มลายู รับสมัครเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น

ตามที่เทศบาลนครยะลา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าลายท้องถิ่นประจำจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าร่วมสมัย ผ้าลายท้องถิ่น ผ้าลายประจำจังหวัดยะลา ผ้าลายพระราชทาน ให้มีอัตลักษณ์ความเป็นเมืองยะลา จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ตลาดในประเทศจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน สู่สากล นั้น

??เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เทศบาลนครยะลามีความประสงค์รับสมัครเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา และสถานที่อื่นๆ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

??1. รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

??2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัคร??????จำนวน 1 ฉบับ

??3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

3.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครยะลา จะปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ระบุในประกาศ

3.2 ใบสมัครติดต่อขอรับและสมัครได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครยะลา (ชั้น 2) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสมัครผ่านทางคิวอาร์โค้ต กดติดตามหน้าเพจ สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

?ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

??5. กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม

???- ฝึกอบรม ภายในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564

???- เวลาเข้ารับการฝึกอบรม เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

??6. การแต่งกาย

???- แต่งกายชุดสุภาพ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)

??7. การรับสมัคร

7.1 เยาวชน ??ช่วงอายุ 15 – 21 ปีบริบูรณ์

7.2 ประชาชน ?ช่วงอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

7.3 ผู้ประกอบการ อาทิ ดีไซน์เนอร์ ผู้ประกอบการตัดเย็บ ผู้ประกอบการ House brand หรือผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา โทร 073-223666

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220704201326054

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More