ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) และคณะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) และคณะ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่า
การเอาชนะปัญหายาเสพติด ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน โดยกลวิธีสร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต จัดระบบบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพช้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นแนวทางการทำให้ชุมชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ด้วยเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/