ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวง อว. และ DGA ขยายผลความสำเร็จ ตั้งเป้ากระตุ้นรัฐ-เอกชนร่วมรับ Digital Transcript เพิ่มกว่า 1,000 แห่งภายในสิ้นปี

กระทรวง อว. และ DGA ขยายผลความสำเร็จ ตั้งเป้ากระตุ้นรัฐ-เอกชนร่วมรับ Digital Transcript เพิ่มกว่า 1,000 แห่งภายในสิ้นปี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โชว์ความสำเร็จเพิ่มหลังจาก ‘จัดฝึกอบรมวิธีการใช้และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร Digital Transcript’ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกรมต่างๆ ใน 19 กระทรวง รวมถึงองค์การมหาชนทั้ง 36 แห่ง รวมเป็น 177 หน่วยงาน ส่งผลให้มีหน่วยงานที่พร้อมรับ Digital Transcript จากนิสิต/นักศึกษาจบใหม่เพิ่มจาก 16 หน่วยงาน เป็น 193 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 485 Accounts

จากความก้าวหน้าโครงการฯ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 โดย DGA ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผลักดันระบบจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพื่อให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่จำเป็นต้องใช้ Digital Transcript ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสมัครบุคลากร การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ฯลฯ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานหรือระบบกลางที่

เว็บไซต์ https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate โดยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่สามารถให้บริการ Digital Transcript แก่นิสิตนักศึกษาแล้ว จำนวน 39 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จแล้วมีความยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดทำ Digital Transcript ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลโครงการรวมถึงร่วมกันผลักดันการศึกษาไทยให้สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)