ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ออกประกาศการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีคนพิการที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่ในทะเบียนกลางคนพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการยังคงสามารถพกพาและแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นรูปแบบเก่าได้ทุกรูปแบบ และสามารถใช้งานได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการตลอดชีพก็สามารถใช้ได้ตลอดไป ซึ่งแอปพลิเคชันบัตรคนพิการเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการในการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว

นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อว่า กระทรวง พม. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้คนพิการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“บัตรคนพิการ” ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ตั้งแต่บัดนี้ นอกจากการแสดงบัตรคนพิการแล้ว แอปพลิเคชัน “บัตรคนพิการ” สามารถให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การรับรู้สิทธิคนพิการและช่องทางการขอรับบริการ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับสายด่วนช่วยเหลือสังคม 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 ได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการของภาครัฐตามสิทธิที่พึงได้รับ

ข้อมูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More