ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“พม. พัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์” ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามช่วงวัย

“พม. พัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์” ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามช่วงวัย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นเครือญาติและมิใช่เครือญาติรับเด็กกลุ่มดังกล่าวไปเลี้ยงดูเสมือนกับบิดามารดาที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องให้ความรัก ความเข้าใจในตัวเด็ก และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม รวมถึงเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะบุตรหลานที่ดี และเข้าใจถึงศักยภาพของตนเองพร้อมกับมีการเลือกเส้นทางอนาคตที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์