ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุข เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565

เชิญชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุข เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2565 ว่า กรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนาและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2565 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา

ส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม จำนวน 10 วัด อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สืบสานเทศกาลและประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ จัดทั้งในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนดและออนไลน์ ผ่าน Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำเสนอวีดิโอแอนิเมชัน “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีเกิด On line รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220711110807156

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More