ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้าของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐ อินทรเจริญ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้าของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐ อินทรเจริญ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมพิจารณาการชี้แจงและนำเสนอในรายละเอียดกำหนดการการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีประเด็นการตรวจติดตามราชการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการรักษ์คูคลองสมุทรปราการก้าวหน้าตามที่ได้ลงนามความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ระหว่างเทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลนครสมุทรปราการ และองค์การบริหาส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3. โครงการความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในการใช้ระบบท่อในการระบายน้ำ
4. การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
และการมอบภารกิจในการตรวจติดตามข้อราชการแก่ส่วนราชการต่างๆ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/