ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วม 7 หน่วยงานภาครัฐ เปิดช่องทางใหม่รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคบน ‘แอปฯ ทางรัฐ’ สะดวก ครบ จบในแอปฯ เดียว

DGA ร่วม 7 หน่วยงานภาครัฐ เปิดช่องทางใหม่รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคบน ‘แอปฯ ทางรัฐ’ สะดวก ครบ จบในแอปฯ เดียว

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ระหว่าง 7 พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เป็นทางลัดถึงรัฐที่อยู่คู่มือถือประชาชนในทุกช่วงชีวิต โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานประโยชน์ให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้เร่งดึงความร่วมมือจากหน่วยงานสำคัญ โดยเริ่มจาก ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (ระบบ 1111”) ณ ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดและอำเภอ ที่มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ทั้งที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม อันเป็นประโยชน์และทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งจากประชาชนและภาคธุรกิจ ร้องเรียนผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา  

ทั้งนี้ สำหรับ พิธีการลงนามความร่วมมือ การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ครั้งนี้ 7 พลังสำคัญพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งโครงข่ายการให้บริการ  Cloud Server และอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านในโครงการเน็ตประชารัฐ อีกทั้งยังเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในโครงการ กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนบริการ อำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการดิจิทัลต่าง ๆ ณ ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงดำเนินการให้มีระบบ Digital ID เพื่อให้บริการแก่ทุกแพลตฟอร์ม ให้ข้อมูลและคำแนะนำประชาชนในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการขอรับอนุมัติ/อนุญาต รวมถึงขอบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พัฒนาระบบเชื่อมโยง ยกระดับระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ให้เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น และติดตามประเด็นต่าง ๆ โดยเสนอผ่านระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวบรวมระบบบริการ e-Service เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนข้อมูลของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับใช้เผยแพร่และแสดงผลข้อมูลความคืบหน้าต่อประชาชน ติดตามสถานะการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากหน่วยงานและประชาชน กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับงานบริการ

ทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่างๆ อาทิ ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือ “แอปฯ ทางรัฐ” ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แนะนำประชาชน ตลอดจนสนับสนุนทางเทคนิคในการเชื่อมโยงระบบ 1111 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพัฒนา e-Service Gateway เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนบริการของหน่วยงานรัฐให้มีการเชื่อมต่อกันตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการรัฐที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)