ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารและคนพิการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารและคนพิการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ &

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขน
ผู้โดยสารและคนพิการ

 

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เวลา

09.00 – 09.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

 

09.30 – 09.45 น.

ผู้บริหาร กพท. กล่าวเปิดการประชุม

 

09.45 – 11.00 น.

ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับของ คณะกรรมการการบินพลเรือน 
ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารและคนพิการ 

 

11.00 – 11.30 น.

ช่วงถาม-ตอบข้อสงสัย (Q & A) 

 

11.30 – 12.00 น.

สรุปการประชุมและปิดการประชุม

 

 

 

QR Code สำหรับการเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
QR Code สำหรับเอกสารประกอบการประชุม

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/