ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุดรธานีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

จ.อุดรธานีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ป่าชุมชนหนองแวงศรีวิไล ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองวัวซอ และประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยการปลูกไม้ประดับ 2,050 ต้น ประกอบด้วย กัลปพฤกษ์ ทองกวาว อินทนิล ต้นคูณ ชนิดละ 500 ต้น และ ต้นรัง 50 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อสร้างสวนป่าไม้ประดับยืนต้นหลากสี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

นายสมเด็จ จำปี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยตระหนักทั่วถ้วนกันว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริพระราชเสาวนีย์ให้มีโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งทรงสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของพสกนิกรชาวไทยอย่างมากมาย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลจึงเชิญทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นทั่วประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ดินและน้ำมาส่งเสริมเพื่อจัดทำในพื้นที่ป่าชุมชน อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีเป้าหมายการปลูกต้นไม้รวม 70,990 กล้า หญ้าแฝง 70,990 กล้า โดยจำนวนกล้าไม้และหญ้าแฝกมีนัยความหมายว่า 70 แรกเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา เลข 9 หมายถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับเลข 90 มีนัยความหมายหมายถึงพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด และเป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712125025576

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More