ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการให้บริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการให้บริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลฯ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดบริการทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พระรูปศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้น กล่าวถึงความห่วงใยของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่ จากการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร และผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกปฏิบัติงานในการตรวจดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเป็นโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ประชาชน อายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง และจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจคัดกรอง ตามนโยบายตั้งแต่ปี 2561 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่มีผลตรวจ FIT Test เป็นผลบวกรอรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความร่วมมือโดยศูนย์พัฒนาเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบริการด้านส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดทำโครงการ การให้บริการส้องกล้องลำไส้ใหญ่และการเปลี่ยนกระจกตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

โดยในโอกาสนี้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนกระจกตา จำนวน 3 ราย และผู้แทนผู้ป่วยส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ อีกด้วย

 

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712125727587

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More