ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

(12 ก.ค.2565) ที่โรงแรมเรือรัษา อ.เมืองตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้) นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าว และลงนามความร่วมมือเพื่อหนุนเสริมแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ JUNGHUU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและบริษัทตรังโอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ University Engagement เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัย สมัยใหม่ทั่วโลกให้ความสำคัญและมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม ในประเทศไทยหลายหน่วยงานจึงร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ Engagement Thailand (EnT) ขึ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคมและดำเนินการบูรณาการหลักคิด แนวปฏิบัติของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การสร้างงาน และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ โดยนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน การพัฒนาและจัดทำระบบพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน การพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์และกิจการเพื่อสังคม ในการแถลงข่าวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงานด้าน Engagement ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712125325578

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More