ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เชิญชวนศึกษาข้อมูล ผ่านสื่อ Youtube การสอนวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางช่องสื่อ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เชิญชวนศึกษาข้อมูล ผ่านสื่อ Youtube การสอนวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางช่องสื่อ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

วันนี้ (12 ก.ค.65) นายพรรธณภณ ชูส่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านช่อง Youtube สำนักงานพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

ทั้งนี้ เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลผ่านสื่อ Youtube การสอนวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ช่องสื่อ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712124912573

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More