ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงมหาดไทยจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

กระทรวงมหาดไทยจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ และผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้ และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล

โดยมีเงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวดคือผู้ส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวดให้ส่งตามภูมิลำเนาที่ผลิตผ้าและต้องเป็นผ้าทอมือหรือทำจากมือเท่านั้น เส้นใยที่ใช้ทอหรือผลิตผ้าเป็นเส้นใยไหมพันธุ์พื้นบ้านหรือฝ้ายเข็นมือหรือเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้ หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ ใช้สีธรรมชาติ โดยผู้สมัครส่งผลงานภาพพร้อมแนวคิดในการทำบรรจุภัณฑ์และเรื่องเล่า และเมื่อชิ้นงานผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศผู้สมัครต้องส่งผลงานพร้อมบรรจุภัณฑ์จริงและเรื่องเล่ามาเพิ่มเติม ส่วนประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 14 ประเภท ตามเทคนิค/เอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นของจังหวัดนั้นๆ โดยต้องมีองค์ประกอบหลักของลายพระราชทานครบถ้วน และประเภทงานหัตถกรรม เช่น งานเซรามิก งานจักสาน ฯลฯ ที่นำลายพระราชทานมาต่อยอดที่มีความโดดเด่น และยอดเยี่ยม

ในการจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภาค และระดับประเทศ โดยคณะกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทาน ระดับภาคจะดำเนินการจัดประกวดในระดับภาคในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการ นำผ้าที่ได้รับจากระดับจังหวัดมาจัดประกวดระดับภาค และจะคัดเลือกผ้าให้คงเหลือ จำนวน 300 ผืน และคงเหลือ จำนวน 150 ผืน เพื่อดำเนินการบันทึกภาพจัดทำหนังสือตามลำดับ ซึ่งการจัดประกวดในระดับภาคในครั้งนี้ กำหนดพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 ภาค 4 จุด ประกอบด้วย ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 , ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 , ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 และระดับประเทศ โดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ เดือนตุลาคม 2565 และคัดเลือกผ้าจากจำนวน 150 ผืนให้คงเหลือ จำนวน 50 ผืน ซึ่งรอบตัดสินระดับประเทศ (Final) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาเป็นองค์ประธานการประกวด

จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจรีบส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการสมัครให้ทันวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นี้ โดยรายละเอียดการประกวดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220714103242374

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More