ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อำเภเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อำเภเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และการจัดพิธีเชิญพระประธานขึ้นสู่วัชรบัลลังก์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ วิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม รายงานการขายทอดตลาดที่ดินบริเวณใกล้เคียง และแนวทางการจัดหาที่ดินสำหรับทำเป็นทางเข้าสู่ที่ดินที่กำลังก่อสร้าง และรับทราบรายงานการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขอพระราชทานชื่อวิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ฯ และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพบูรพมหากษัตริย์ 10 พระองค์
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/