ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบต.ท่าสว่าง จัดงานงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่าง และการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่

อบต.ท่าสว่าง จัดงานงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่าง และการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่

ที่ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ผู้นำชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ได้จัดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่างและการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าสว่าง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในเป้าหมายร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีการอนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของพื้นที่ตำบลท่าสว่าง โดยมีนายประกาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ประธานในพิธี

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบนแห่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่าง “เกษตรอินทรีย์ นำวิถีพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม ค้ำจุนการศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไหมทองก้องลือไกล” การจัดประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาของคุ้มวัด จำนวน 12 ขบวน การประกวดชุดแฟนซีวิถีชุมชนตำบลท่าสว่าง ภายใต้รูปแบบ “ความรุ่งเรืองหัตถศิลป์ ถิ่นท่าสว่าง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “ภูษาศิลป์ ถิ่นท่าสว่าง” การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ การจัดแสดง “โค-กระบือสวยงาม” เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีชุมชนตำบลท่าสว่าง การจัดแสดงกิจกรรมดนตรี มหรสพ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนชาวตำบลท่าสว่างและใกล้เคียง ไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220718135115249

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More