ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %”

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %”

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่โดมที่ว่าการอำเภอไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %” อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด และนางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอไชโยเข้าร่วมในโครงการ

นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย กล่าวว่า ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 % โดยให้ถือเป็น วาระจังหวัดและใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความตระหนัก จิตสำนึก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย 100 %” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคำขวัญ และการกล่าวสุนทรพจน์ “ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %” ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอไชโยเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันนิรภัย และพิษภัยของการไม่สวมหมวกนิรภัยตั้งแต่ในวัยเรียน และการปล่อยคาราวานขับขี่ปลอดภัย 100 % ของชาวอำเภอไชโยเพื่อสร้างกระแสและส่งสัญญาณว่านับแต่นี้ต่อไปชาวอำเภอไชโยจะขับขี่อย่างปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ลดจำนวนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่และการโดยสารรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับการประกวดคำขวัญ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%” และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด และได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจาก ร้อยตำรวจเอก นาวี นวมจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลไชโย รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220718130940230

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More