ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปล่อยเรือบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง การทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปล่อยเรือบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง การทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล

ที่ท่าเทียบเรือวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานปล่อยเรือออกตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน., ตำรวจน้ำ, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ, ประมง, เจ้าท่า, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แรงงาน, จัดหางาน, และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมตรวจการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล

จากนั้น นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขาศูนย์บริการจัดการแรงงานประมงจังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกตรวจเรือประมงกลางทะเล ตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ดำเนินการร่วมกันในการตรวจ รับคำร้อง มีคำสั่งดำเนินคดี ตลอดจนติดตามคดีและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในเรือประมงทะเลอย่างเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ จำนวน 510 ลำ, นายจ้าง 304 ราย แรงงานที่ทำงานบนเรือประมง 3,978 คน แยกเป็นแรงงานไทย 1,027 คนแรงงาน, ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 2,817 คน, กัมพูชา 30 คน, ลาว 19 คนและพื้นที่สูง 85 คน ปีงบประมาณ 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน ได้จัดสรรเป้าหมายการตรวจ 12 ครั้ง, ลูกจ้าง 170 คน ซึ่งสำนักงาน ได้ดำเนินการตรวจรอบที่ 1 จำนวน 8 ลำ ลูกจ้าง 80 คน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตรวจรอบที่ 2 จำนวน 3 ลำ ลูกจ้าง 27 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันนี้เป็นการตรวจรอบที่ 3 เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ลูกจ้าง 63 คน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719132944621

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More