ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยช่วงเช้านายเจริญ เชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางอภิญญา ชมพูมาศ ผู้ตรวจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 และคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจฯภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่บ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบกับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น และกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านโหล่น โดยมีตัวแทนเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อ 18 กรกฏาคม 2565 ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า Gi ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำหรับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น มีสมาชิก 185 ราย ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก 5,500 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ได้รวมกันปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ เช่นจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านโหล่น มีสมาชิก 196 คน พื้นที่เพาะปลูก 571 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสนี้ นายเจริญ เชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ได้ฝากให้สมาชิกทั้งสองกลุ่ม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ได้รักษาคุณภาพ มาตรฐานของสินค้า ให้คงที่ จะเป็น GAP ก็ขอให้เป็นมาตรฐานสินค้า GAP จริงๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าส่งออกสินค้าต้องได้มาตรฐานจริงๆ ภาคบ่ายลงพื้นที่บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ พบกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ตำบลท่ามะไฟหวาน และกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านท่าทางเกวียน ซึ่งได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมปลูก พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแห้งอินทรีย์และเพชรสังฆาตอินทรีย์ ซึ่งผ่านมาตรฐาน IFOAM ส่งให้กับโรงพยาบาลในชุมชน และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร รวมทั้งแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านใช้ในชุมชน และจำหน่ายบ้าง ทำลูกประคบสมุนไพร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องของสมุนไพร มีการศึกษาวิจัยด้วย ปัจจุบันทางกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนเป็นประเภทสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ยังไม่ได้เป็นประเภทยารักษาโรค ซึ่งทางคณะผู้ตรวจฯ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการรักษาคุณภาพ ของวัตถุดิบ ระมัดระวังเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชม การเรียน การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ซึ่งได้รวมกลุ่มผู้สูงอายุ มาทำกิจกรรมยามว่างร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายเครียด ได้ทำกิจกรรม ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้กำลังกาย โดยทีมครู ทีมวิทยากร ล้วนเป็นข้าราชการเกษียณอายุ และผู้มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานทำให้ทางโรงเรียน มีกิจกรรมต่อเนื่อง ผู้สูงอายุมีร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สามารถผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยกะลามะพร้าวออกมาใช้เองในกลุ่ม และจำหน่ายทางออนไลน์ให้กับผู้สนใจทั่วประเทศได้อีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719140015635

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More